Δε. Ιαν 17th, 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ
Συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγράμματος
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ [ΚΥΑ 1.5131/οικ.3949 (ΦΕΚ 613/Β/15.4.2011)]