Δε. Ιαν 17th, 2022

 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤOYNΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-04-2005») «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010).
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 118267/14-12-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και
1
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Π. Απασχόληση και
Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΦΕΚ 1595/Β/29-12-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.
399/3-9-2001 (ΦΕΚ 1155/Β/5-9-2001), 103466/15-5-2003 (ΦΕΚ 631/Β/21-5-2003),
220219/21-1-2004 (ΦΕΚ 101/Β/23-1-2004) και 222999/8-7-2005 (ΦΕΚ 1157/Β/19-8-2005)
ΚΥΑ.
4. Την αριθμ. 25253/2235/7-4-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 603/Β/8-4-2008) με την οποία
τροποποιείται η υπ’ αριθ. αριθμ. 118267/14-12-2000 Κ.Υ.Α. Σύστασης και Λειτουργίας
της ΕΥΔ του Ε.Π. “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ’’, και η οποία, με βάση
το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
5. Την αριθμ. 80028/27-3-2002 (ΦΕΚ 377/Β/27-03-2002) εξουσιοδοτική απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την με αρ. πρωτ. 5898/28/24-3-2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης
Διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων πόρων»
7. Την υπ’ αριθμ. 32859/Δ1.8020/19−11−2009 (ΦΕΚ 500/Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2009)
απόφαση περί «ορισμού του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων
Πόρων».
8. Την με αριθμό C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
9. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την από 4-4-2008 1η απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
των Αξόνων Προτεραιότητας.
11. Την από 4-4-2011 12η απόφαση με την γραπτή διαδικασία της Επ.
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν
τα εξειδικευμένα κριτήρια ένταξης των πράξεων του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3,
Κατηγορία Παρέμβασης 1, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην
πρόσκληση έγγραφο.
12. Το έγγραφο εξειδίκευσης προγραμματισμού του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού».
13. Την απόφαση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2005 για την εφαρμογή του
άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή
αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες
επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού
συμφέροντος [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2673] (2005/842/ΕΚ)
14. Την υπ’ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 613/15-4-2011) των Υφυπουργών
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με
θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία
Εφαρμογής της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» στο πλαίσιο του Εθνικού στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς για την προγραμματική Περίοδο 2007-2013
2
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
Κ Α Λ Ε Ι
Τους Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ιδίως:
 Σωματεία
 Ιδρύματα
 Εταιρίες Αστικού Δικαίου
 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους
 Επαγγελματικές Ενώσεις,
οι οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :
 Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα
δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα.
 Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων
κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω
τομείς:
 Περιβάλλον / Πολιτισμός
 Κοινωνική ένταξη
 Κοινωνικές υπηρεσίες / Υγειονομικές Υπηρεσίες
 Αντιμετώπιση της φτώχειας
 Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, κλπ
 Στήριξη της εργασίας
 Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας τους
στη σχετική Πρόσκληση.
 Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα1.
 Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
 Διαθέτουν πραγματική έδρα (κύριας εγκατάστασης ή Παραρτημάτων) και
οργανωμένο χώρο εργασίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που πληροί
βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.
1 Οι φορείς δε θα πρέπει να αποκομίζουν κέρδη για τα διοικητικά στελέχη ή τα μέλη τους. Αποκλείεται η
συμμετοχή των συνεταιρισμών, δεδομένου ότι αυτοί γενικά, αναδιανέμουν μέρος του πλεονάσματος στα μέλη
τους. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας να αποδεικνύεται από το καταστατικό.
3
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
 Σε περίπτωση απασχόλησης ατόμου με αναπηρία, ή/και υποβολής πρότασης
που αφορά σε άτομα με αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί
κανόνες προσβασιμότητας.
 Να λάβουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ.
22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010), για
πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες
δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού
30% του συνολικού προϋπολογισμού.
 Όσοι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο
διαδικασιών να περιγράφεται διαδικασία για υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα
και διαδικασία περιγραφής επιλογής ωφελουμένων .
 Δε συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους,
ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
Αποκλείονται ως δικαιούχοι της πράξης:
 Πολιτικά κόμματα και παρατάξεις
 Κυβερνητικοί οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή Δημοσίου
Δικαίου) εποπτευόμενα από το κράτος
 Εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής
 ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
 Αθλητικά σωματεία και σύλλογοι
 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Ε. Π. « Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού».
Η παρούσα Πρόσκληση δεν αφορά σε πράξεις (κρατικών) ενισχύσεων
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των
Ειδικών Στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 8 ««ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
i. Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης.
ii. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης
4
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
iii. Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές
κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από
την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.
iv. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.
1.2 Τίτλος Πράξης: «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας» με ενδεικτικό διατιθέμενο προϋπολογισμό 6.562.500,00 €
Η ανωτέρω Πράξη, έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους
Δικαιούχους, μέσω της πρόσληψης ατόμων (εφεξής ωφελούμενοι/ες), για την
υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με συμπράττοντες
φορείς.
Η πράξη υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους, η οποία
καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λοιπές δαπάνες). Η
πράξη δεν μπορεί να αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των
συμπραττόντων φορέων, στο πεδίο που θα υλοποιηθεί η πράξη.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό
τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που θα
καταρτισθεί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του
Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258).
Για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή
έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος
φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το
περιεχόμενο της πράξης , το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που
αναλαμβάνει ο κάθε φορέας.
1.3 Συμπράττοντες φορείς
Ως συμπράττοντες φορείς ορίζονται οι φορείς με τους οποίους οι Δικαιούχοι
συνάπτουν έγγραφο Μνημόνιο συνεργασίας
Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι:
 ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
 κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει
νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς
χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό
έγγραφο.
5
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
Οι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει:
· να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες τους στο χώρο
των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα,
· να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα
υλοποιηθεί η πράξη,
· να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα
(άδειες, αποφάσεις, κλπ),
· να έχουν διασφαλίσει τους λοιπούς απαιτούμενους για την εκτέλεση της
πράξης πόρους, πλην του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους (π.χ.
προϋπολογισμός ΟΤΑ).
· να πιστοποιούν προς το Δικαιούχο την ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειμένου του έργου, βάσει του εγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας.
Κάθε μήνα θα εκδίδει βεβαίωση για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου το συγκεκριμένο μήνα.
1.4 Μνημόνιο Συνεργασίας
Το μνημόνιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει τα εξής:
· Περιγραφή του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα / των
παρεχόμενων υπηρεσιών (τομέας παρέμβασης, αριθμός ωφελουμένων,
αντικείμενο της εργασίας κλπ ) με λογική επιχειρησιακού σχεδίου,
· Χωροθέτηση στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
· Σκοπιμότητα – Στόχοι
· Εκτίμηση της απαιτούμενης για τις ανάγκες του έργου εργασία (ανά
ειδικότητα όπου αυτό απαιτείται)
· Περιγραφή των όρων παροχής αυτής
· Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χρονική
κατανομή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωπομήνες ανά ειδικότητα, έως
5 μήνες σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
· Προϋπολογισμό με ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες
· Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε φορέας (Δικαιούχος
και Συμπράττων)
· Αναμενόμενα αποτελέσματα
· Τήρηση των διατάξεων των Νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους
χώρους εργασίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ. 2 της παρούσης.
· Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα
εργατική νομοθεσία
· Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ 1.5131/οικ.3.949 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄
613/15-4-2011) και της παρούσας πρόσκλησης.
6
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
1.5 Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και
μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
 έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και
φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία
και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων
περιοχών, καθαρισμούς και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων
κλπ
 υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ
 κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση
χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
 δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και
παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών
περιοχών,
 δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α
Οι τελικοί αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να ωφελούνται ταυτόχρονα
από άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση του ΕΚΤ.
1.6 Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
 Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
 Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται
δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το
οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-
12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν
σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι
ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη
χώρα μας.
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση
των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά
και δίνουν προτεραιότητα:
 σε μακροχρόνια ανέργους
 σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας
7
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
 σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία
1.7 Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων
Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση αυτών , συνδυαστικά, είναι τα εξής:
Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολόγηση
1. Κατάσταση Ανέργου
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20
Νέος άνεργος έως 30 ετών που
αναζητά εργασία
25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει
επίδομα ανεργίας
15
Αγρότες 10
2. Οικογενειακή Κατάσταση
Μονογονεϊκή Οικογένεια 15
Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8
Με προστατευόμενα Μέλη 5
(για κάθε προστατευόμενο
μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα
από 0,00€ έως 6.900,00€ 15
από 6.901,00€ έως 12.000,00€ 10
από 12.001,00 έως 16.000,00 € 8
από 16.001,00 € έως 22.000,00€ 6
Από 22.001,00 και άνω 0
4. Κατάσταση Υγείας ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35%-50% 6
ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8
5. Εντοπιότητα
Μόνιμος Κάτοικος της Περιφερειακής
Ενότητας (τ. Νομού) που υλοποιείται η
πράξη
10
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο
ποσό των 25,00€ €.
Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής
εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται
από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως
άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως.
Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, οι
δικαιούχοι φορείς, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα
πρόσωπα.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν την εγκεκριμένη πράξη κοινωφελούς
χαρακτήρα σύμφωνα με τον προσδιορισμένο σε αυτήν αριθμό επιχορηγούμενων
8
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
θέσεων εργασίας και να διατηρήσουν τις θέσεις αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της
υλοποίησής της.
Σε περίπτωση που μειωθούν οι επιχορηγούμενες θέσεις απασχόλησης και εφόσον ο
Δικαιούχος δεν τις αντικαταστήσει μέσα σε διάστημα 30 ημερών, ο π/ϋ της
εγκεκριμένης πράξης θα μειώνεται κατά αναλογία των θέσεων εργασίας που
μειώθηκαν χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον Δικαιούχο.
1.8 Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων
Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση συνδυαστικά των κριτηρίων
όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, στον καθορισμό των απαραίτητων
δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους και
στη βαθμολόγηση, κατάταξη των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση
μηχανογραφικού λογισμικού από το Δικαιούχο.
Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση-ενημέρωση του
δικαιούχου προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική
περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις απαιτούμενες
δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και
καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.
Τα μέσα δημοσιότητας που χρησιμοποιούνται είναι κατ’ ελάχιστο:
– Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που
εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα, όπου υλοποιείται η δράση
– Μία πληρωμένη καταχώρηση σε τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα
σε ημερήσια
– Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου,
όπου υλοποιείται η δράση
– Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας
Ο δικαιούχος σε διάστημα ενός (1) μηνός από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων των ωφελουμένων, προβαίνει στην αξιολόγησή τους, τη σύνταξη Πίνακα
Κατάταξης και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Με βάση αυτόν προσκαλεί για ανάληψη
εργασίας ίσο αριθμό ωφελουμένων με τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που έχουν
εγκριθεί στην Απόφαση Ένταξης της πράξης. Από τον ίδιο Πίνακα αντικαθιστά
ωφελούμενους που ενδεχομένως παραιτούνται, εξετάζει τυχόν ενστάσεις που θα
προκύψουν, η διαδικασία των οποίων θα είναι 3 (τρείς) εργάσιμες ημέρες. Εντός δέκα
(10) ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων οι επιλεχθέντες
ωφελούμενοι αποδέχονται εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Σε αντίθετη περίπτωση
9
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
διαγράφονται από τον πίνακα και αντικαθίστανται. Ο κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε
μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Δικαιολογητικά για την Επιλογή των Ωφελουμένων
o Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (για όλους τους
αιτούντες).
o Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).
o Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
o Αποδεικτικό δεξιότητας/προσόντων για την πράξη, εφόσον απαιτείται
o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν
συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
Για το κριτήριο της Ανεργίας
o Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης στον
Δικαιούχο
o Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που
και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
o Εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ θα
προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική
κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
Για το κριτήριο της Οικογενειακής και εισοδηματικής κατάστασης
o Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο αυτού, για το
οικονομικό έτος 2010 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 –
31/12/2009 (για όλους τους αιτούντες) ή
o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να
υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
Για το κριτήριο της Κατάστασης Υγείας
o Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας
(για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ).
Για το κριτήριο της Εντοπιότητας στην Περιφερειακή Ενότητα (τ. Νομός)
oΗ εντοπιότητα θα αποδεικνύεται είτε από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα είτε από
λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ κλπ)
10
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
Επιπλέον οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο δύναται προσμετρά επιπλέον
μόρια σε κάθε κατηγορία κριτηρίων των δυνητικά ωφελουμένων της παρούσας πρόσκλησης.
2. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ
2.1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές
προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα
Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Πίνακας 2.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΔ. 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση
στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου ΚΩΔ. 08
ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ. 1
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Εφαρμογή ενεργητικών και προληπτικών
μέτρων στην αγορά εργασίας
ΚΩΔ. 66
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ:
Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών
αγορών εργασίας / Δημιουργία Θέσεων
Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΚΩΔ. 08.66.01.07
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες προς το
κοινωνικό σύνολο, κοινωνικές και ατομικές
υπηρεσίες
ΚΩΔ. 20
2.2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς
στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 8 και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των
σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
(α) Ειδικοί Στόχοι
(i) Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης.
(ii) Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης
(iii)Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές
κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από
την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.
(iv)Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.
11
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
(β) Δείκτες Παρακολούθησης
Πίνακας 2.2 (Άξονας προτεραιότητας 08)
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
5031
Αριθμός ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης
ΑΡΙΘΜΟΣ
5046
Αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων που ωφελούνται από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και βρίσκουν/
παραμένουν σε θέση εργασίας 6 μήνες μετά την
ολοκλήρωση της παρέμβασης
ΑΡΙΘΜΟΣ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3.1. Η συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με
την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται κατά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία
πράξης ως ακολούθως:
Πίνακας 3.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :
Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 3
Περιφέρειες σταδιακής εξόδου
Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ
Ενδεικτική κατανομή
συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης
(1) (2) (3)
1
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Εφαρμογή ενεργητικών και
προληπτικών μέτρων στην αγορά
εργασίας
2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ
Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
τοπικών αγορών εργασίας /
Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα, στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
6.562.500.00
ΣΥΝΟΛΟ 6.562.500.00
1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ (τ. ΝΟΜΟ)
1 όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη
από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής
12
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ) Π/Ϋ
1
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Κοζάνης 2.625.000.00
Φλώρινας 1.640.625.00
Καστοριάς 1.312.500.00
Γρεβενών 984.375.00
ΣΥΝΟΛΟ 6.562.500.00
Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση
κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά Περιφερειακή Ενότητα
καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης
ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον δικαιούχο μέσω της οικείας ιστοσελίδας.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της
διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων
πράξεων (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) ορίζεται η 31
Δεκεμβρίου 2013.
Οι δαπάνες δύναται να εξειδικεύονται σε κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που
αντιπροσωπεύονται από κωδικούς αριθμών λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. και μπορούν να
επιβαρύνουν την πράξη εάν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΚΤ βάσει του Κανονισμού
(ΕΚ) 1081/2006 και των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που προσδιορίζονται με την
ΥΠΑΣΥΔ (14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008) όπως αυτή ισχύει.
Ως άμεση δαπάνη θεωρείται το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα
προσλάβει ο Δικαιούχος για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος
κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ως έμμεση δαπάνη θεωρούνται τα γενικά έξοδα του Δικαιούχου και είναι επιλέξιμα
εφόσον :
(i) Βασίζονται στο πραγματικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης
13
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
(ii)Καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως
αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής
(iii) Η δήλωσή τους γίνεται με πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ’
αποκοπή)
(iv) Δεν μπορούν να περιλαμβάνουν αποσβέσεις παγίων και να υπερβαίνουν το
5% των άμεσων δαπανών για την υλοποίηση της πράξης
Ως πραγματικές θεωρούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί και
αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους,
δικαιολογούνται από τους στόχους και τους όρους των εγκεκριμένων πράξεων και
δικαιολογούνται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αξίας,
όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ)
1081/2006 και των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που προσδιορίζονται με την
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008) όπως
αυτά ισχύουν.
Αναφορικά με την τήρηση των στοιχείων, οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν ειδικό
φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές
της πράξης. Οι ανωτέρω πληρωμές πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική
μερίδα για κάθε πράξη.
Η υποχρέωση τήρησης των φακέλων, υφίσταται για το διάστημα που ορίζουν οι
σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλ. κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος
του 2020. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο
τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κωδικός ΟΠΣ της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεσή της πράξης συμμετέχουν επί μέρους φορείς
υπό την συνολική ευθύνη του δικαιούχου, είναι επιλέξιμες οι πραγματικές δαπάνες που
καταβάλλονται στην πράξη από τους συμμετέχοντες φορείς και τον ορισθέντα
δικαιούχο, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της παραγράφου 4 του άρθρου 22
της ΥΠΑΣΥΔ.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
5.1 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών
Ο Φάκελος της πρόσκλησης θα ξεκινήσει να διατίθεται σε έντυπη μορφή, στις
09/06/2011, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
14
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564, Αθήνα, τις ώρες 9.00 – 17.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.
Η διάθεση του Φακέλου θα διαρκέσει μέχρι τις 11/07/2011.
Ο Φάκελος θα διατίθεται επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις http :// www . epanad . gov . gr , http :// www . prosonolotachos . gr ,
http :// www . ypakp . gr / neaprogrammata , το ίδιο χρονικό διάστημα.
Ο Φάκελος περιλαμβάνει την Πρόσκληση, η οποία αποτελείται από το σώμα αυτής καθώς
και από τα ακόλουθα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
· Παράρτημα I : Αίτηση Χρηματοδότησης
· Παράρτημα II : Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ και Υποέργου και
οδηγίες συμπλήρωσης
· Παράρτημα ΙΙΙ : Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης
· Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης
· Παράρτημα V : Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης
· Παράρτημα VI : Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας Δικαιούχου – Συμπράττοντος Φορέα
· Παράρτημα VII : Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ.
14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β)
· Παράρτημα VIII : Η υπ’ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ (ΦΕΚ Β΄ 613/15-4-2011)
ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου –
Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του Εθνικού στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
5.2 Υποβολή Αίτησης – Όροι συμμετοχής
Για τη συμπλήρωση της «Αίτησης Χρηματοδότησης», απαραίτητη είναι η γνώση από
τους ενδιαφερόμενους όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην ΚΥΑ με ΑΠ 1.5131/οικ.3.949/ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011)
και στην παρούσα πρόσκληση, τα οποία οι υποψήφιοι Δικαιούχοι θα πρέπει να
δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
Η «Αίτηση Χρηματοδότησης» υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564, Αθήνα.
15
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
Οι «Αιτήσεις Χρηματοδότησης – Δήλωσης» μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην παραπάνω διεύθυνση, σε σφραγισμένο φάκελο,
στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των «Αιτήσεων Χρηματοδότησης –
Δηλώσεων», συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η
11/07/2011 και ώρα 15.00 μ.μ.
Από τις «Αιτήσεις Χρηματοδότησης» που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε από τους
ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και
πρωτοκολληθεί μέχρι την 11/07/2011 και ώρα 15.00 μ.μ., δηλαδή έως την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής.
Προτάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία
και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
5.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα, (της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει) συνημμένα με την Αίτηση Χρηματοδότησης, παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τα
εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον κατά νόμο χορηγούνται στον
Δικαιούχο. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση,
στην οποία να αναφέρονται οι νομικοί λόγοι για την μη προσκόμισή τους.
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
http :// www . epanad . gov . gr ., http :// www . prosonolotachos . gr ,
http :// www . ypakp . gr / neaprogrammata ,
(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥΔ (Κοραή 4, 105 64, Αθήνα) και βρίσκεται
δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http :// www . epanad . gov . gr ,
http :// www . prosonolotachos . gr , http :// www . ypakp . gr / neaprogrammata . Προτάσεις
που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.
(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
(iv) Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου – Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου
16
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
(v) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο εκπρόσωπο,
στην οποία θα αναφέρεται ότι ο Δικαιούχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
πρόσκλησης
(vi) Εκτύπωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικά με το καθεστώς ΦΠΑ του δικαιούχου
(vii)Απόφαση του Δ.Σ. του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης.
(viii) Νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης με τυχόν τροποποιήσεις
/λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/και οι
αρμοδιότητες καθώς και ο/η νόμιμος εκπρόσωπος κλπ)
(ix) Ασφαλιστική – Φορολογική ενημερότητα, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής
(x) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, υπό κοινή ή
ειδική εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, υπό
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, υπό διαδικασία έκδοσης πτωχευτικού
συμβιβασμού ή ανάλογης κατάστασης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
ανώτερο μέχρι τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των Σχεδίων Δράσης.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρώνονται με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου ενώπιον
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση υποβάλλεται
υποχρεωτικά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
(xi) Υπεύθυνη Δήλωση για μη συμμετοχή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική
του σύνθεση, ΟΤΑ, φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα
(xii)Μνημόνιο Συνεργασίας
Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης δεν είναι δυνατή η
προσκόμιση των δικαιολογητικών στα σημεία ix) και x) θα πρέπει να υποβάλλεται
Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης, και ότι ο Δικαιούχος :
 Δεν έχει διακόψει την άσκηση δραστηριότητας, ή δεν έχει γίνει παύση εργασιών
του και συνεχίζει να λειτουργεί
 Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 Δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
17
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
 Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των Όρων.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των Δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔ
ΕΠΑΝΑΔ μέσω Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από στελέχη της Γενικής Γραμματείας
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Η εν λόγω Επιτροπή θα συσταθεί /συγκροτηθεί με Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
1) Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ δύναται να ζητήσει την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί
εντός 15 ημερών. Μετά την παραλαβή των εγγράφων αυτών η ΕΥΔ εξετάζει εκ νέου
τα δικαιολογητικά και αποφαίνεται για την πληρότητά τους.
2) Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., με βάση
τα γενικά κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την:
(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,
(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,
(iii) σκοπιμότητα της πράξης και
(iv) ωριμότητα της πράξης.
Τα κριτήρια ένταξης πράξεων επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και
βρίσκονται δημοσιευμένα στην στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
http :// www . epanad . gov . gr , http :// www . prosonolotachos . gr
http :// www . ypakp . gr / neaprogrammata
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις
αξιολογούνται μετά τη λήξη της προσδιορισμένης προθεσμίας υποβολής τους στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
18
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
Οι προτάσεις, που έχουν αξιολογηθεί θετικά, τοποθετούνται σε πίνακα κατάταξης
κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού που λαμβάνει η κάθε πρόταση.
Επιλέγονται προς ένταξη στο Ε.Π. οι προτάσεις σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης με
τήρηση της σειράς τους και ανάλογα με τον, διαθέσιμο από την πρόσκληση,
προϋπολογισμό.
Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν
για την χρηματοδότηση της πρότασης, ενημερώνεται ο δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση.
Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική, η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα.
Η ειδικότερη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων επισυνάπτεται στην
παρούσα πρόσκληση.
Η ΕΥΔ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά
αξιολογημένων προτάσεων.
3) Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη
της πρότασής του στο Ε.Π. με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων
Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π.
Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης.
4) Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης
Κοινοτικών & Άλλων Πόρων. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου
αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και
βρίσκονται δημοσιευμένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http :// www . epanad . gov . gr ,
http :// www . prosonolotachos . gr , http :// www . ypakp . gr / neaprogrammata .
5) Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας
χρηματοδότησης που χορηγείται.
7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται
από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, η έκδοση από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, της
απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα
χρηματοδότησης.
19
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της
πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές
των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε
οποιονδήποτε τρίτο.
Οι πληρωμές προς τον/τους Δικαιούχο/ους της πράξης θα πραγματοποιούνται σε 3
(τρείς) δόσεις ως εξής:
(i) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης
καταβάλλεται, αφού ο Δικαιούχος υποβάλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ Βεβαίωση έναρξης, η
οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης
του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα που θα υλοποιήσει και μετά την
πιστοποίηση του 20% των αναγγελιών πρόσληψης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης όπως αυτή
έχει εγκριθεί καθώς και την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.
(ii) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της
πράξης καταβάλλεται με την πιστοποίηση του 100% των αναγγελιών
πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου
δράσης όπως αυτό έχει εγκριθεί και μετά την πιστοποίηση του 40% του
φυσικού αντικειμένου.
(iii) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 10% (δέκα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού
αφορά στην πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της εγκριθείσας επιχορήγησης και
καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης. Ο
δικαιούχος υποβάλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ αίτηση αποπληρωμής της δαπάνης για την
υλοποίηση της πράξης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και η οποία θα
περιλαμβάνει ανάλυση των πραγματοποιηθεισών δαπανών για κάθε δράση και
πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης συνίσταται σε Ανθρωπομήνες απασχόλησης των
ωφελουμένων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα
όπως αυτό περιγράφεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας της παρ. 1.4. της παρούσας.
Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου τόσο του έργου, όσο και της πράξης από την
ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ γίνεται με επιτόπιο έλεγχο ή/και με διοικητικό έλεγχο με βάση τα
δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι ή/και από συμπληρωματικά
στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα
οποία οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν.
Κάθε καταβολή της επιχορήγησης προς το δικαιούχο πραγματοποιείται με πίστωση του
τραπεζικού λογαριασμού που έχει δημιουργήσει ειδικά για την εκτέλεση της συγκεκριμένης
πράξης και έχει γνωστοποιήσει στο φορέα χρηματοδότησης και την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ.
20
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της
απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει:
1. Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και
ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές
ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.
2. Ο Δικαιούχος έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων των
νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ν.1568/1985 (ΦΕΚ
177/Α/18-10-1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζομένων» π.δ. 16/96 (ΦΕΚ
10/Α/18-1-1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους
εργασίας …» και Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση νόμων για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων».
3. Να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. για κάθε
στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο
στάδιο.
4. Να αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής
προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
5. Να αποδέχεται την δημοσιοποίηση των στοιχείων των πράξεων που εντάσσονται
στο Ε.Π., καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
6. Οι Δικαιούχοι που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Πράξης θα
πρέπει να τηρούν τα κριτήρια επιλογής και της μοριοδότησης των ωφελουμένων, όπως
περιγράφονται αναλυτικά στη παρ. 1.7 της παρούσης. Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα
διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από την Διαχειριστική Αρχή. Το δείγμα των προς έλεγχο
δικαιούχων θα διενεργηθεί με συγκεκριμένη μέθοδο δειγματοληψίας. Στην περίπτωση που
ο αριθμός των ωφελουμένων παρουσιάζει παρέκκλιση κάτω του 1% από τα κριτήρια
επιλογής θα επιφέρει περικοπή 10% του προϋπολογισμού των έμμεσων δαπανών του
δικαιούχου. Η παρέκκλιση σε ποσοστό μεταξύ 1% και 2% των ωφελουμένων θα επιφέρει
περικοπή 50% του προϋπολογισμού των έμμεσων δαπανών του δικαιούχου και τέλος
η παρέκκλιση σε ποσοστό 2% και άνω επιφέρει απένταξη των έμμεσων δαπανών του
21
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση η μη τήρηση των κριτηρίων επιλογής και της μοριοδότησης
των ωφελουμένων θα επιφέρει τη μη επιλεξιμότητα των καταβαλλόμενων αμοιβών.
7. Οι Δικαιούχοι που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Πράξης θα
πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπίζονται
στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις
εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το οποίο συγχρηματοδοτείται η
πράξη. Ειδικότερα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού
αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον
ανωτέρω Κανονισμό, βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των
πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
• Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων
• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων
O Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής
όρων της απόφασης ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
8. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί στοιχεία και να ενημερώσει την ΕΥΔ
ΕΠΑΝΑΔ σχετικά με τους εγγεγραμμένους ανέργους που θα ωφεληθούν από την
παρούσα πράξη και θα βρουν / παραμείνουν σε θέση εργασίας 6 μήνες μετά την
ολοκλήρωση αυτής
9. Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη, στην οποία θα
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών.
10. Να τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών των πράξεων σε φακέλους
ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή
κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
11. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
22
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
13. Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο
εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την
συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο
Τυμπακιανάκη Ιωάννη τηλέφωνο 210 5201279 e-mail: [email protected],
Κουλούρη Μαρία τηλ. 2105201205 e-mail: [email protected]
Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω
Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε
πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ,
πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων
αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης)
βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.epanad.gov.gr,
http://www.prosonolotachos.gr, http://www.ypakp.gr/neaprogrammata.
Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο
των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΕΚΟΣ
23
ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ρ
Συνημμένα:
· Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008
(ΦΕΚ 540/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
· Υπ’ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) των Υφυπουργών
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του
Εθνικού στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική Περόδο 2007-2013
· Αίτηση χρηματοδότησης
· Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης
· Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης
· Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης
· Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης
· Υπόδειγμα