Δε. Ιαν 17th, 2022

Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 άρχισε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο « ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ »
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις απασχόλησης:
1.  Δράση I: Δημιουργία τριακοσίων (300) νέων θέσεων εργασίας με  επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

2.  Δράση II: Ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών εκατό (100) ανέργων,  με επιχορήγηση για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα, η οποία κλιμακώνεται από 20.000,00 € έως  30.000,00 €
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.
3. Δράση ΙΙΙ: Προγράμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – προεργασία, εκατόν πενήντα (150) ανέργων νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την υποχρέωση συνέχισης της απασχόλησης για επιπλέον τριάντα (30) μήνες, με την μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  – προεργασίας σε σύμβαση εργασίας,
Το πρόγραμμα  αφορά στην πρόσληψη από επιχειρήσεις ανέργων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα α) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας – προεργασίας, διάρκειας έξι (6) μηνών και β) απασχόλησης, με την μετατροπή του συμφωνητικού συνεργασίας σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, για συνολικό επιπλέον χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται συνολικά σε είκοσι έξι (26) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον δέκα (10) μήνες.
Ποσό  επιχορήγησης.
α) για τους έξι (6) πρώτους μήνες που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – προεργασία,  οι ωφελούμενοι νέοι θα αμείβονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
β) για τους υπόλοιπους είκοσι (20) επόμενους μήνες απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ.

4. Πρόγραμμα διετούς επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση 200 θέσεων εργασίας.
Το πρόγραμμα αφορά στην διατήρηση διακοσίων (200) θέσεων εργασίας, για επαπειλούμενους εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς ηλικίας 18-64 ετών, με την επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr.