Δε. Ιαν 17th, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 5.302/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»