Τρ. Ιούν 18th, 2024

Καταστατικό

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ι Δ Ρ Υ Σ Η – Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α – Ε Δ Ρ Α

ΑΡΘΡΟ  1ο

Ιδρύεται Ένωση Επαγγελματικών Σωματείων με την επωνυμία “ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ” και έδρα τη πόλη της Καστοριάς.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΕΥ.Κ) ΕΙΝΑΙ:

1.       Να συνενώνει και να γράφει στη δύναμή του όλα ανεξαίρετα τα επαγγελματικά σωματεία των εργατών και υπαλλήλων, που έχουν την έδρα τους στην περιοχή  Καστοριάς, για την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ηθικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους.

2.       Να επιδιώκει την ενοποίηση όλων των ομοιοεπαγγελματικών σωματείων του αυτού κλάδου σε ένα ενιαίο σωματείο.

3.       Να ενισχύει την πνευματική και κοινωνική ανύψωση των εργατών και υπαλλήλων της περιφερείας του και να υποβοηθάει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευσή τους. Να αγωνίζεται για τη προάσπιση και διεύρυνση των αρχών της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

4.       Να φροντίζει για την επέκταση της εργατικής και κοινωνικής  νομοθεσίας και για την επίβλεψη της εφαρμογής της.

5.       Να παρακολουθεί και εξετάζει όλα τα εργατικά και κοινωνικά ζητήματα. Να οργανώνει και καθοδηγεί ενιαία τους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων για την επίλυση των προβλημάτων, για τη καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσής τους.

6.       Να διαφωτίζει την εργατική τάξη της περιφερείας του για τον ιστορικό της ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας, για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργατοϋπαλλήλους και τα συνδικάτα όλης της χώρας και του εξωτερικού.

7.       Το ΕΥ.Κ. Καστοριάς βασισμένο στις αρχές του ταξικού δημοκρατικού συνδικαλισμού διασφαλίζει την πλήρη αυτονομία και ελευθερία των οργανώσεών του.

8.       Το ΕΥ.Κ. Καστοριάς διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του σε απόλυτη ανεξαρτησία από τους εργοδότες και τη Κυβέρνηση. Έχει το δικαίωμα να απαντάει θετικά ή αρνητικά σε πιθανές εκκλήσεις και θέσεις άλλων οργανώσεων ή κλάδων, με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, όλων των εργαζομένων.

 

 

ΜΕΣΑ.

ΑΡΘΡΟ 3ο.

–          Τη πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών το ΕΥ.Κ. Καστοριάς επιδιώκει:

1.       Με την οργάνωση όλων των εργατών και υπαλλήλων της περιφερείας του  σε σωματεία και την ανάπτυξη συνείδησης επαγγελματικής, ασφαλιστικής, συνδικαλιστικής και συνεταιριστικής.

2.       Με τη βοήθεια προς τα εντεταλμένα όργανα για την εφαρμογή των εργατικών νόμων, των συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων.

3.       Με την  ίδρυση προμηθευτικών, καταναλωτικών, παραγωγικών και οικοδομικών συνεταιρισμών για τα μέλη του.

4.       Με την παροχή μετεργασιακής  ψυχαγωγίας στα μέλη του, οργανώνοντας εκδρομές, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάθε μορφής τέχνης, γιορτές κλπ.

5.       Παρέχοντας ηθική και υλική βοήθεια σε οργανώσεις μέλη της, καθώς και σε εργάτες και υπάλληλους, που εξ αιτίας οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών ή εξαιρετικών συνθηκών της ζωής τους έχουν ανάγκη από τη βοήθειά του.

6.       Με τη δημιουργία εργατικών αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων λεσχών, με την οικονομική και ηθική βοήθεια του ημερήσιου ή περιοδικού εργατικού τύπου, όπως και με την έκδοση δικής του εφημερίδας.

7.       Με την ίδρυση και λειτουργία θερινών κατασκηνώσεων, παιδικών και βρεφικών σταθμών.

8.       Παίρνοντας κάθε μέτρο που θα κριθεί κατάλληλο, σκόπιμο και πρόσφορο από τη διοίκησή του για τη συνδικαλιστική, οικονομική, συνεταιριστική, επαγγελματική, κοινωνική και πνευματική εξύψωση των μελών των οργανώσεών του, καθώς και για τη σωματική και αθλητική αγωγή των ίδιων και των παιδιών τους.

9.       Εκπροσωπώντας τα μέλη του, τις εργατικές και υπαλληλικές οργανώσεις σε όλα τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής, στα διαιτητικά και ασφαλιστικά δικαστήρια.

10.   Με τη μελέτη, τη συνεργασία και την αξιοποίηση της πείρας των διεθνών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

–          Το ΕΥ.Κ.  Καστοριάς αποτελεί τμήμα της  Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5ο.

–          Το ΕΥ.Κ. Καστοριάς συγκροτείται από τα εργατικά ή υπαλληλικά σωματεία      της περιφέρειας που μετείχαν στην ίδρυσή του, καθώς και από άλλα επαγγελματικά σωματεία που θα ήθελαν να προσχωρήσουν στη δύναμή του, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. Τα παραπάνω σωματεία – μέλη αποδέχονται τις αρχές του και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό αυτό.

–          Στη δύναμη του ΕΥ.Κ. μπορούν να συμπεριληφθούν και σωματειακά παραρτήματα (τμήματα) Πανελλήνιων Σωματείων ή Συλλόγων, όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τραπεζών κλπ., που βρίσκονται στην περιφέρεια του ΕΥ.Κ., είτε σαν παραρτήματα που καλύπτουν την περιοχή Καστοριάς, είτε καλύπτουν εργοστάσια ή επιχειρήσεις της περιοχής (Ν.Καστοριάς). Τα τμήματα αυτά συμμετέχουν με τα ίδια δικαιώματα.

 

Π Ρ Ο Σ Χ Ω Ρ Η Σ Η .

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ι. Για την προσχώρηση των σωματείων στο ΕΥ.Κ. απαιτούνται:

α) Έγγραφη αίτηση, που θα αναφέρει τον ακριβή αριθμό των γραμμένων μελών του στα μητρώα του και των ταμειακά εντάξει μέχρι την ημέρα  της υποβολής της αίτησης.

β) αντίγραφο των πρακτικών  της Γεν.Συνέλευσης  του σωματείου κατά την οποία διαβάστηκε το παρόν καταστατικό και η Γεν.Συνέλευση που με βάση αυτό αποφάσισε να προσχωρήσει στο ΕΥ.Κ. με μυστική ψηφοφορία.

γ) κατάσταση που θα αναφέρει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των σωματείων ή των παραρτημάτων και τις αρμοδιότητές τους.

δ) πρακτικό των τελευταίων αρχαιρεσιών του σωματείου, υπογραμμένο από τον δικαστικό αντιπρόσωπο.

ε) αντίγραφο του καταστατικού του σωματείου, εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Καστοριάς ή του καταστατικού του Πανελληνίου Σωματείου, προκειμένου για την εγγραφή παραρτήματος.

2. Η Διοίκηση του ΕΥ.Κ. εγκρίνει ή απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφαση την αίτηση, και την απόφασή της τη γνωστοποιεί έγγραφα στο ενδιαφερόμενο σωματείο, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης.

Η απόφαση τίθεται υπ ΄ όψη του συνεδρίου, που αποφαίνεται οριστικά πάνω στο θέμα.

3. Σωματείο που δεν έγινε δεκτό για εγγραφή από τη Διοίκηση, μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση και να προσφύγει στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο συνέδριο, που αποφασίζει τελικά γι΄αυτό.

 

 

Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η .

ΑΡΘΡΟ 7ο.

–          Η αποχώρηση κάθε σωματείου – μέλους από τη δύναμη του ΕΥ.Κ. είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από τη Γεν. Συνέλευση των μελών του κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε και η προσχώρηση. Την απόφαση αυτή γνωστοποιεί το Δ.Σ. του σωματείου στη Διοίκηση του ΕΥ.Κ. με έγγραφό του, συνοδευόμενο από αντίγραφο των πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης.

–          Η  Διοίκηση του ΕΥ.Κ. μόλις παραλάβει τα παραπάνω (απόφαση και πρακτικό) είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη διαγραφή του σωματείου από το ΕΥ. Κ.

–          Η Διοίκηση του ΕΥ.Κ. έχει το (δικαίωμα – διαγράφεται μια λέξη) δικαίωμα να εξετάσει τη νομιμότητα και εγκυρότητα της απόφασης της Γ.Σ., σε περίπτωση δε αμφισβήτησής της, να προχωρήσει στην άσκηση των νόμιμων ένδικων μέσων.

–          Με την γνωστοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. του σωματείου στη Διοίκηση του ΕΥ.Κ. ισχύει και η αποχώρησή του.

 

 

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ε Σ   Π Ο Ι Ν Ε Σ.

ΑΡΘΡΟ  8ο.

–          Η  Διοίκηση του ΕΥ.Κ. μπορεί να επιβάλει με απόφασή της στις Διοικήσεις σωματείων – μελών της  την πειθαρχική ποινή της σύστασης ή επίπληξης στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) όταν αδικαιολόγητα καθυστερεί τις μηνιάτικες  συνδρομές του.

β)όταν καθυστερεί την κατά έτος υποβολή έκθεσης της διοικητικής και ταμειακής κατάστασης.

Η Διοίκηση μπορεί επίσης, με απόφασή της να απαλλάσσει τα σωματεία από τις καθυστερούμενες συνδρομές, σε σύνολο ή μέρος τους, όταν συντρέχουν λόγοι οικονομικής αδυναμίας  των σωματείων για την πληρωμή τους. Ακόμα και να τα ενισχύει οικονομικά. Την απόφαση αυτή η Διοίκηση θέτει στο συνέδριο, που αποφαίνεται οριστικά για το θέμα.

 

 

Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η    Μ Ε Λ Ω Ν.

ΑΡΘΡΟ 9ο.

1.  Διαγράφονται μετά από απόφαση της Διοίκησης του ΕΥ.Κ. οι οργανώσεις εκείνες, που οι διοικήσεις τους:

α)  καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΕΥ.Κ. πάνω από ένα χρόνο αδικαιολόγητα.

β) απειθαρχούν στο παρόν καταστατικό και προβαίνουν σε πράξεις που αντιβαίνουν στους σκοπούς και τα συμφέροντα των εργαζομένων.

2. Η  οργάνωση που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους μπορεί να επανεγγραφή, αφού προηγουμένως πληρώσει τις οφειλόμενες συνδρομές της.

3.  Οι οργανώσεις που διαγράφτηκαν για τους λόγους που αναφέρονται

 

–          Στη παργ. 1, εδαφ.  β  του  παρόντος άρθρου  μπορούν να προσφύγουν με αίτησή τους στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο συνέδριο (Γεν. Συνέλευση), ζητώντας την ανάκληση της διαγραφής τους. Το Συνέδριο (Γ.Σ.) εξετάζοντας την αίτηση και όλα τα στοιχεία αποφασίζει οριστικά γι΄αυτό.

 

–          4. Πριν προχωρήσει η Διοίκηση του ΕΥ.Κ. σε διαγραφή οργάνωσης για τους λόγους της παρ. 1, εδαφ. β του παρόντος άρθρου, πρέπει να κάνει έγγραφη σύσταση στη διοίκηση του σωματείου για να σταματήσει τις παραβάσεις.

 

–          5. Όλες ανεξαίρετα οι παραπάνω αποφάσεις για διαγραφή πρέπει απαραίτητα να εγκριθούν στο πρώτο μετά τη διαγραφή τακτικό ή έκτακτο συνέδριο (Γ.Σ.) των μελών. Σ΄αυτό καλούνται υποχρεωτικά και οι οργανώσεις που διαγράφτηκαν. Εάν το συνέδριο (Γ.Σ.) δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει τις διαγραφές, απορρίπτονται ή θεωρούνται άκυρες.

 

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ   Μ Ε Λ Ω Ν.

ΑΡΘΡΟ  10ο.

Οι οργανώσεις που απαρτίζουν το ΕΥ.Κ. είναι υποχρεωμένες:

1.       Να συμμορφώνονται και να τηρούν το καταστατικό του ΕΥ.Κ.

2.       Να εκτελούν τις αποφάσεις του συνέδριου και της διοίκησης.

3.       Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΕΥ.Κ. σύμφωνα με το σύστημα είσπραξης που υποδείχνεται από τη διοίκηση του ΕΥ.Κ. Η καθυστέρηση των συνδρομών πέρα από ένα χρόνο στερεί το σωματείο από τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν καταστατικό.

4.       Να υποβάλλουν κάθε χρόνο στη διοίκηση του ΕΥ.Κ. έγγραφη έκθεση της διοικητικής και ταμειακής τους κατάστασης και της αριθμητικής τους δύναμης.

5.       Να περιλαμβάνουν στα καταστατικά τους άρθρα, που θα αναφέρει ότι ανήκουν και αποτελούν μέλη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου.

 

 

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α   Μ Ε Λ Ω Ν.

ΑΡΘΡΟ 11ο.

Οι οργανώσεις που απαρτίζουν το ΕΥ.Κ. έχουν το δικαίωμα, εφ΄όσον τηρούν το παρόν καταστατικό και είναι οικονομικά εντάξει με τις συνδρομές τους:

 

 

1.        Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στα συνέδρια (Γ.Σ.), εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, να ασκούν τον έλεγχο στη διοίκηση και να αξιώνουν την εφαρμογή των αποφάσεων των συνεδρίων και των σκοπών του ΕΥ.Κ.

2.       Να  εκλέγουν   με   τους   αντιπροσώπους    του  τα  όργανα  του  ΕΥ. Κ.  και

να εκλέγονται σ΄αυτά.

3.       Να ζητούν την υλική και ηθική ενίσχυση από το ΕΥ.Κ. για την εξύψωση των επαγγελματικών τους συμφερόντων, καθώς επίσης και τη νομική τους προστασία.

 

Π Ο Ρ Ο Ι .

ΑΡΘΡΟ 12ο.

1.       Πόροι του ΕΥ.Κ. είναι:

α)   το δικαίωμα εγγραφής του μέλους που  ορίζεται σε διακόσιες (200) δρχ.

β)  η μηνιάτικη συνδρομή των σωματείων-μελών που ορίζεται σε μια (1) δρχ. κατά μέλος.

γ)    τα έσοδα (τόκοι, πρόσοδοι)από τη περιουσία του ΕΥ.Κ.

δ)   τυχόν δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή άλλες οι ονομικές παροχές, που γίνονται προς το ΕΥ.Κ. χωρίς προϋπόθεση δέσμευσής του.

ε)     Το ΕΥ.Κ. διεκδικεί τη χρηματοδότησή του από οποιοδήποτε οργανισμό ενισχύεται με χρήματα των εργαζομένων και όσο διαρκεί αυτή η χρηματοδότηση.

2.       Με πρόταση της διοίκησης και απόφαση του συνέδριου του ΕΥ.Κ. μπορεί  να αυξομειώνεται η συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής των σωματείων-μελών του ΕΥ.Κ.

 

 

 

 

 

Ο Ρ Γ Α Ν Α     Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ.

ΑΡΘΡΟ 13ο.

΄Οργανα  του ΕΥ.Κ. είναι:

1.       Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών του, που αποτελεί το κυρίαρχο και αποφασιστικό σώμα του.

2.       Η εφταμελής Διοίκησή του.

3.       Η Ελεγκτική Επιτροπή, σαν όργανο ελέγχου.

 

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  (Γ. Σ.)  ΤΩΝ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν.

ΑΡΘΡΟ 14ο.

1.       Το Συνέδριο  (Γενική Συνέλευση) απαρτίζεται από τους αντιπρόσωπους των σωματείων-μελών του ΕΥ.Κ., η δε  αντιπροσώπευση γίνεται με βάση τους ψηφίσαντες από τα οικονομικά εντάξει μέλη τους.

 

 

2.       Κάθε σωματείο εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογη με τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του κατά την εκλογή αντιπροσώπων  Μέτρο για την αντιπροσώπευση είναι το (30) τριάντα και αντιστοιχεί σε ένα αντιπρόσωπο, ισχύει δε για όλο τον αριθμό της δύναμης των ψηφισάντων, σε περίπτωση δε κλάσματος που υπερβαίνει το ½, υπολογίζεται σαν ολόκληρη μονάδα.

3.       Για τη συμμετοχή στα συνέδρια (Γ.Σ.) πρέπει το σωματείο να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το ΕΥ.Κ., που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο.

1.       Οι αντιπρόσωποι των σωματείων και οι αναπληρωματικοί εκλέγονται από τις συνελεύσεις των μελών των σωματείων με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία, κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου. Η θητεία τους διαρκεί μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες του σωματείου.

2.       Μετά τις αρχαιρεσίες των σωματείων υποβάλλονται στη διοίκηση του ΕΥ.Κ. τα πρακτικά αρχαιρεσιών ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποφασίζει η διοίκηση να ζητήσει.

3.       Αντιπρόσωποι που το σωματείο τους δεν έχει πληρώσει τις συνδρομές του περισσότερο από ένα χρόνο, διαγράφονται από το μητρώο των αντιπροσώπων του ΕΥ.Κ. με απόφαση της διοίκησης, που κοινοποιείται έγγραφα και προς το σωματείο που αντιπροσωπεύουν. Πριν τη διαγραφή ακολουθεί η διαδικασία του άρθρου 9, παρ. 4.

4.       Εκπίπτουν από το αξίωμα και διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο των αντιπροσώπων, αυτοί, που το σωματείο που εκπροσωπούν έχει χάσει την ιδιότητα του μέλους του ΕΥ.Κ.

5.       Αντιπρόσωποι που εκπίπτουν ή διαγράφονται σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν για ανάκληση στο πρώτο συνέδριο (Γ.Σ.),  με αίτησή τους το οποίο και αποφασίζει οριστικά για το θέμα.

6.       Όσοι διαγράφονται κατά τα ανωτέρω ή για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζουν μόνιμα, αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς τους. Αν εξαντληθούν και οι αναπληρωματικοί, γίνεται εκλογή νέων αντιπροσώπων από το σωματείο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο.

1.       Το Συνέδριο (Γ.Σ.) των αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του ΕΥ.Κ., επιλαμβάνεται δε όλων των ζητημάτων που έχουν σχέση με τον οργανισμό του ΕΥ.Κ., δηλαδή:

 

α. Διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων της Διοίκησης.

β.    εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.

γ.    εκλέγει από τους αντιπροσώπους 7μελή διοίκηση του ΕΥ.Κ.

 

δ.   τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν καταστατικό.

ε.  αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τη δράση του ΕΥ.Κ. και των σωματείων της δύναμής του.

στ. αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.

 

 

2.       Το τακτικό συνέδριο των αντιπροσώπων (Γ.Σ.) συγκαλείται κάθε χρόνο , το πολύ μέσα στο τρίμηνο από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έγγραφη πρόσκληση της Διοίκησης προς τους αντιπροσώπους τουλάχιστον 15 μέρες πριν τη σύγκλισή του.Κατά το συνέδριο αυτό μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο των μελών:

α.   Διοικητικός απολογισμός Διοίκησης

β. ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο προϋπολογισμός του επόμενου.

γ.   η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείρηση.

δ. κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από τη διοίκηση.

 

 

3.       Έκτακτο συνέδριο συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο η Διοίκηση του ΕΥ.Κ. με απόφασή της ή όταν ζητήσουν τη σύγκλισή του το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει σωματείων – μελών του, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. που θα αναφέρει και τα θέματα για συζήτηση. Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη τότε να συγκαλέσει το συνέδριο μέσα σ΄ ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.

4.       Στο συνέδριο μπορεί να προσκληθεί από τη διοίκηση του ΕΥ.Κ. και να πάρει μέρος ένας εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, που ορίζεται κάθε φορά με έγγραφο υπογραμμένο από τον πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα της ΓΣΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 17Ο

1.       Το συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία :

α. κατά το πρώτο συνέδριο όταν παραβρίσκονται το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των σωματείων που είναι οικονομικά  εντάξει προς το ΕΥ.Κ. και έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

β. αν κατά το 1ο συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέο με τα ίδια θέματα, αφού περάσουν 3 το λιγότερο μέρες και μέσα σε 10 μέρες το πολύ από το πρώτο συνέδριο. Σ΄αυτό το συνέδριο για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παραβρίσκονται το ¼ τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τα ανωτέρω.

 

γ. αν και στο 2ο συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται μέσα σε 8 το πολύ μέρες τρίτο συνέδριο. Κατ΄ αυτό πρέπει να παραβρίσκονται το 1/5 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων, που έχουν κατά τα ανωτέρω δικαίωμα ψήφου.

 

 

 

δ. αν και στο τρίτο συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία δεν μπορεί να συγκλιθεί για το ίδιο θέμα νέο συνέδριο πριν περάσει ένας μήνας από το τρίτο κατά σειρά. Αν μετά την παρέλευση του μήνα συγκληθεί νέο συνέδριο με τα ίδια θέματα, τότε αυτό θεωρείται σαν πρώτο και υπόκειται στη παραπάνω διαδικασία για την ύπαρξη απαρτίας.

2. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών , εκτός από τις αρχαιρεσίες , όπου παίρνονται με σχετική πλειοψηφία.

3. Κάθε ψηφοφορία στο συνέδριο που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή κάθε μορφής συλλογικών οργάνων, θέμα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, γενικά ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων για ένωση,κήρυξη απεργίας, επιβολή έκτακτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, συγχώνευση καθώς και ίδρυση ένωσης, προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτή, είναι έγκυρη εφ ΄οσον παίρνεται  με μυστική ψηφοφορία, κάθε δε ψηφοφορία πάνω σε άλλα ζητήματα γίνεται με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο , ποτέ όμως δια βοής.

4. Αποκλείονται από το συνέδριο οι αντιπρόσωποι σωματείων – μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους και δεν τακτοποιούνται οικονομικά μέχρι τη προηγούμενη μέρα από το συνέδριο.

5. Αν πρόκειται για διάλυση του ΕΥ.Κ ή τροποποίηση του καταστατικού συγκαλείται  ειδικό συνέδριο που βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες τους μισούς (1/2) σύν ένα τουλάχιστον αντιπροσώπους των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

6. Η περιουσία του ΕΥ.Κ. σε περίπτωση διάλυσης περιέρχεται στη ΓΣΕΕ.

7. Την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. κηρύσσει ο πρόεδρος του ΕΥ.Κ. μέχρις ότου εκλεγεί το προεδρείο της Γ.Σ. αποτελούμενο από 1 η 3 μέλη, ανάλογα με τη δύναμη των αντιπροσώπων(1 μέχρι 15 αντιπροσώπους, 3 από 15 και πάνω) που προεδρεύει στη Γ.Σ.

 

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 18Ο

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοίκησης, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΓΣΕΕ και Αντιπροσώπων για τα διάφορα άλλα όργανα γίνονται κάθε τρία χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια με το σύστημα της απλής αναλογικής.

1.       Στο  αρχαιρεσιακό συνέδριο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία Εφορευτική Επιτροπή από 2 μέλη. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο δεν μπορεί να είναι και μέλος της Εφ. Ε. Το συνέδριο αποφασίζει και την ημερομηνία διεξαγωγής  των αρχαιρεσιών, μετά από πρόταση της διοίκησης ή άλλου μέλους.

2.       Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους. Μεμονωμένοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί, μπαίνουν όμως από την Εφ. Ε. σε κοινό ψηφοδέλτιο.

3.       Κάθε συνδυασμός, εκτός του συνδυασμού των μεμονωμένων υποψηφίων θεωρείται νόμιμα καταρτισμένος, εφ΄ όσον οι υποψήφιοι που τον αποτελούν δεν είναι λιγότεροι του μισού συν ένας από τις έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί.

4.       Ο συνδυασμός  υποβάλλεται στην Εφ. Ε. 5 τουλάχιστον μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες με έγγραφη κοινή δήλωση – αίτηση, υπογραμμένη από όλους τους υποψήφιους που παίρνουν μέρος σ΄ αυτόν. Η αίτηση – δήλωση περιέχει τα ονοματεπώνυμά τους, το σωματείο από το οποίο προέρχονται  και το συλλογικό όργανο για το οποίο είναι υποψήφιοι. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος υποβάλλει στην Εφ. Ε. αίτηση κατά τον ίδιο τρόπο. Η Εφ. Ε. 2 τουλάχιστον μέρες πριν τις αρχαιρεσίες ανακοινώνει τους υποψήφιους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό που τοιχοκολλάει στα γραφεία του ΕΥ.Κ.

5.       Η Εφ. Ε. φροντίζει για το τύπωμα των ψηφοδελτίων, για την τήρηση της τάξης και για τη διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το μητρώο μελών, αποφαίνεται δε προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.

6.       Κατά τις αρχαιρεσίες και κατά την αρχαιρεσιακή Γ.Σ. (συνέδριο), όπου εκλέγεται η εφορευτική επιτροπή , πρέπει να παραβρίσκεται, με ποινή ακυρότητας, Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης, που προεδρεύει στην επιτροπή και που ορίζεται μετά από αίτηση της Διοίκησης, από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας του ΕΥ.Κ.

ΑΡΘΡΟ 19.

1.       Η  ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ψηφίσαντος και την κάρτα του αντιπροσώπου που τυπώνει η Διοίκηση. Η Εφ. Ε. κρατάει πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, το σωματείο από το οποίο προέρχεται , ο αριθμός της (…ταυτότητάς του… διαγράφονται δύο λέξεις) κάρτας του, ο αριθμός της ταυτότητάς του, η διεύθυνσή του και πιθανά στοιχεία που θα θεωρήσει αναγκαία η Εφ. Ε. .Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας κλείνει στο τέλος της ψηφοφορίας με πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο(που είναι ο δικαστικός ) και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τους παριστάμενους αντιπροσώπους των υποψηφίων.

 

2.       Κατά τη ψηφοφορία και τη διαλογή δικαιούνται  να παρίστανται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού, που ορίζεται από το συνδυασμό και εκπρόσωποι μεμονωμένων υποψηφίων.

3.       Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση και το άνοιγμα των φακέλων και ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψήφιους. Η ακυρότητα κρίνεται με απόφαση της Εφ. Ε.

4.       Οι έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή ο αριθμός  των αντιπροσώπων κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψήφιους ανάλογα με την εκλογική  τους δύναμη.

5.       Για το σκοπό αυτό διαιρείται  το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του συλλογικού οργάνου ή τον αριθμό των αντιπροσώπων που αναδείχνονται. Το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες  ή τόσους αντιπροσώπους , όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε. Ο μεμονωμένος  υποψήφιος που πήρε ίσες ή περισσότερες ψήφους από το εκλογικό μέτρο εκλέγεται. Άν μείνουν έδρες ή αντιπρόσωποι από την πρώτη κατανομή, γίνεται δεύτερη κατανομή, στην οποία μετέχουν οι συνδυασμοί εκείνοι που έχουν πάρει τουλάχιστον μία έδρα ή ένα αντιπρόσωπο και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από 1/3 του εκλογικού μέτρου και πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο, παίρνουν  δε από μία έδρα.

Στην Τρίτη διανομή συμμετέχουν οι συνδυασμοί που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο.Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση

6.       ύστερα  από την κατανομή των τακτικών εδρών και την ανακήρυξη των τακτικών αντιπροσώπων , γίνεται κατανομή και ανακήρυξη των αναπληρωματικών των συνδυασμών με τον ίδιο τρόπο.

7.       Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες ή σαν αντιπρόσωποι κατά σειρά επιτυχίας, όσοι δηλαδή έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

8.       Αν δεν Κατέβουν στις εκλογές περισσότεροι από ένας συνδυασμούς ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο .

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα μέλη κάτω από τις προϋποθέσεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Το παλιό Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει μέσα σε 8 μέρες στο νέο όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΥ.Κ. Για τη παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. Μέχρι την παράδοση στη νέα Διοίκηση, η παλιά διοίκηση χειρίζεται τα επείγουσας φύσης θέματα.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.       Το ΕΥ.Κ. διοικείται από 7 μελή Διοίκηση , που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από το συνέδριο των αντιπροσώπων των σωματείων.

2.       Η Διοίκηση συγκαλείται μέσα σε 8 μέρες από την εκλογή της, από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγει δε μεταξύ των συμβούλων: τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν.Γραμματέα, Ταμία και τρία (3)μέλη. Οι ανωτέρω εκλεγέντες 7 αποτελούν και την εκτελεστική επιτροπή της Διοίκησης.

3.       Τα μέλη της Διοίκησης  είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το  καταστατικό και τις αποφάσεις των συνεδρίων.

4.       Η Διοίκηση συνέρχεται τακτικά 1 φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν.Γραμματέα,  έκτακτα δε από τον Πρόεδρο όταν παραστεί ανάγκη, η αν το ζητήσουν έγγραφα το ¼ των συμβούλων, γράφοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε αυτή συγκαλείται το αργότερο σε 8 μέρες.

5.       Η Διοίκηση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, παραβρίσκεται δε απαραίτητα ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Οι  αποφάσεις της παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων.

 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Διοίκηση είναι το εκτελεστικό όργανο του ΕΥ.Κ. και έχει τα παρακάτω καθήκοντα και δικαιώματα, εκτός από τα ειδικώτερα που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

 

 

1.       Εκτελεί τις αποφάσεις των συνεδρίων των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της δύναμης του ΕΥ.Κ.

2.       Εφαρμόζει το καταστατικό, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία διά του προέδρου και γεν.γραμματέα  και την ταμιακή λογοδοσία διά του ταμία και τις υποβάλλει στο συνέδριο, παύει και διορίζει τους έμμισθους υπαλλήλους και συνεργάτες του ΕΥ.Κ., ορίζοντας και την αποζημίωσή τους.

3.       Παρακολουθεί  τη δράση των σωματείων της δύναμής του και τις Γενικές Συνελεύσεις  τους, ορίζοντας από τα μέλη τους αντιπροσώπους που θα παραβρεθούν σ΄ αυτές με δικαίωμα λόγου.

4.       Συγκαλεί σε κοινές συσκέψεις τα Δ.Σ. των σωματείων – μελών του , όλων ή και μέρους τους, όταν το κρίνει σκόπιμο.

5.       Αν σωματεία που απεργούν, εγκρίνουν την από κοινού διαχείριση της απεργίας με το ΕΥ.Κ., η Διοίκηση συμμετέχει και βοηθάει για την επιτυχία της.

6.       Κηρύσσει παντοπικές απεργίες όλων των σωματείων – μελών της , ή μέρους τους, σύμφωνα με τις κάθε φορά  διατάξεις του νόμου.

7.       Υποβάλλει συνοπτική έκθεση των ενεργειών της σε κάθε συνέδριο των αντιπροσώπων και λογοδοτεί για όλες τις πράξεις και ενέργειές της

8.       Ενεργεί μέσα στα πλαίσια του νόμου και του καταστατικού , με τον κατά την κρίση της ενδεδειγμένο τρόπο για τη λύση των διαφόρων ζητημάτων των σωματείων-μελών της και όλων των εργαζομένων της περιοχής και για τη διεκδίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών τους συμφερόντων.

9.       Άν μέλος της Διοίκησης παραιτηθεί ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 3 κατά σειρά συνεδριάσεις της Διοίκησης, εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 19, παρ. 6 περί αρχαιρεσιών του παρόντος καταστατικού.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ΕΥ.Κ. σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και απέναντι τρίτων, προεδρεύει στις  συνεδριάσεις της Διοίκησης, στις τοπικές συσκέψεις, συγκαλεί τη Διοίκηση σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την ημερήσια, υπογράφει με τον Γ.Γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδρίων και των συνεδριάσεων  των διοικήσεων, καθώς  και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τη  Διοίκηση, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων των συνεδρίων και της Διοίκησης.

Σε περίπτωση χήρευσης  της θέσης του Προέδρου συνέρχεται έκτακτα η Διοίκηση μέσα σε 8 μέρες, συγκαλούμενη από τον Αντιπρόεδρο και εκλέγει από τα μέλη το νέο Πρόεδρο, που η θητεία λήγει με τη λήξη της θητείας της Διοίκησης.

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 25ο.

Ο  Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιοδήποτε λόγο, σ΄όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΘΡΟ 26Ο .

Ο  Γεν.Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του ΕΥ.Κ., καταρτίζει με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Διοίκησης και των συνεδρίων. Επιμελείται  τα πρακτικά τους, διεξάγει την αλληλογραφία, κρατάει τη σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοίκησης και των συνεδρίων.

Αν ο Γεν.Γραμματέας απουσιάζει ή εμποδίζεται δικαιολογημένα, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, με απόφαση της Διοίκησης.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 27Ο

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις, με βάση εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γεν.Γραμματέα. Δεν μπορεί να κάνει καμία πληρωμή  χωρίς απόφαση της Διοίκησης.Φυλάει την περιουσία του ΕΥ.Κ. και δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερες από 10.000 (10.000) δρχ. το δε υπόλοιπο το καταθέτει στην Εθνική ή  άλλη τράπεζα ή Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο, με απόφαση της Διοίκησης. Μπορεί να αποσύρει μέρος ή και ολόκληρο το κεφάλαιο με έγγραφο υπογραμμένο από τον Πρόεδρο, Γεν.Γραμματέα και Ταμία και που θα συνοδεύεται με σχετικό απόσπασμα της απόφασης της Διοίκησης.

Ο Ταμίας κάθε εξάμηνο και έκτακτα, όταν το ζητάει η Διοίκηση, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισης του , που την υποβάλλει στη Διοίκηση. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και κάθε ανωμαλία στη διαχείριση τους.  Είναι υποχρεωμένος

Να κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο, δηλ. βιβλίο εισπράξεων κι πληρωμών, καθώς και βιβλίο περιουσίας κινητής και ακίνητης.

Κάθε χρόνο και μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού χρόνου, ο ταμίας δια της Διοίκησης υποβάλλει υποχρεωτικά στο συνέδριο των μελών του τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση.

Όταν ο ταμίας κωλύεται αναπληρώνεται από ένα μέλος της Διοίκησης με απόφασή της.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

–          ΑΡΘΡΟ 28 –

Στον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και στα μέλη της Διοίκησης του ΕΥ.Κ. είναι δυνατό να χορηγούνται αποζημιώσεις ή ημεραργίες ή και να δουλεύουν ολοκληρωτικά με αντιμισθία, όταν απασχολούνται με υποθέσεις του ΕΥ.Κ. μετά από εισήγηση του Προέδρου και απόφαση της Διοίκησης.

Το ύψος καθορίζεται από τον προϋπολογισμό και εγκρίνεται με απόφαση του συνεδρίου των αντιπροσώπων.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

–          ΑΡΘΡΟ 29 –

Με απόφαση της Διοίκησης μπορούν να συγκροτηθούν επιτροπές από τους εκπροσώπους των σωματείων – μελών, που σε συνεργασία με τη Διοίκηση θα αναλαμβάνουν και θα φέρουν σε πέρας διάφορα θέματα και δουλειές που προγραμματίζονται από τη Διοίκηση. Επίσης συγκροτεί επιτροπές Νέων και Γυναικών για τη μελέτη των ειδικών τους προβλημάτων.

Μέλη των Επιτροπών μπορούν να ορίζονται και μέλη των σωματείων της δύναμης του ΕΥ.Κ.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

–          ΑΡΘΡΟ 30 –

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της Διοίκησης ασκείται από τριμελή Ελ. Ε.  που εκλέγεται μαζί με τη Διοίκηση από το συνέδριο των αντιπροσώπων. Η θητεία της είναι τριετής . Η Ελ. Ε., εποπτεύει, ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση του ΕΥ.Κ., τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους και τις δαπάνες που έγιναν και στη συνέχεια υποβάλλει  τις εκθέσεις της στο συνέδριο των αντιπροσώπων. Στη διάθεσή της τίθενται από τη διοίκηση τα βιβλία Διαχείρισης    και όλα τα δικαιολογητικά. Σε (κάθε – διαγράφεται μια λέξη) περίπτωση που υπάρχουν διαχειριστικές ανωμαλίες, η Ελ. Ε. συγκαλεί  έκτακτα τη Διοίκηση, ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία και εισηγείται. Αν υπάρξει διαφωνία με τη διοίκηση, συγκαλείται έκτακτο συνέδριο που αποφασίζει για το θέμα.

Η Ελ. Ε., εκλέγει τον Πρόεδρό της και βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα δύο από τα μέλη της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές, εκλέγονται και αναπληρωματικοί κατά τις αρχαιρεσίες, που καλούνται σε περίπτωση  χήρευσης του τακτικού μέλους.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΗΣ ΓΣΕΕ

–          ΑΡΘΡΟ 31 –

Οι αντιπρόσωποι του ΕΥ.Κ. στα Πανελλαδικά  Συνέδρια της ΓΣΕΕ εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και την απλή αναλογική. Η αντιπροσώπευση γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό της ΓΣΕΕ.

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

–          ΑΡΘΡΟ 32 –

1.       Η   Διοίκηση του ΕΥ.Κ. μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο, να συγκαλέσει τοπικές συνδιασκέψεις των Δ.Σ. των σωματείων – μελών του, για διαφώτιση, προπαγάνδα, ενημέρωση και προβληματισμό πάνω σε διάφορα εργατικά, κοινωνικά ζητήματα μεγάλης σημασίας.

2.       Οι αποφάσεις της τοπικής συνδιάσκεψης των Δ.Σ. έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν τη διοίκηση.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ

–          ΑΡΘΡΟ 33 –

Το  ΕΥ.Κ. έχει σφραγίδα στρογγγυλή με το σφυρί στο κέντρο σαν έμβλημα και γύρω τον τίτλο ΄΄ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ΄΄.

Επίσης έχει σαν λάβαρο την Ελληνική Σημαία με λευκό κύκλο στη μέση, που στο κέντρο του υπάρχει το σφυρί σαν έμβλημα και γύρω απ΄αυτό ο τίτλος ΄΄ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ΄΄.

 

ΓΙΟΡΤΗ

–          ΑΡΘΡΟ 34 –

Το ΕΥ.Κ. γιορτάζει την 1η του Μάη κάθε χρόνο, Διεθνή μέρα της Εργατικής  Τάξης, με απεργία όλων των εργατοϋπαλλήλων της περιοχής και συγκέντρωση.

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35.

Μέσα σε δύο μήνες μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο, συγκαλείται έκτακτο συνέδριο για την εκλογή των οργάνων με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.

 

ΑΡΘΡΟ 36.

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε αρχικά από τους Ιδρυτές της Ένωσης, αναγνωρίστηκε δε νόμιμα με απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Καστοριάς , που έχει αριθμ.20/1970. Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων του ΕΥ.Κ. και αναγνωρίστηκε η τροποποίησή του με απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Καστοριάς, που έχει αριθμό 140/1972. ΄΄Ήδη τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά από το συνέδριο (Γ.Σ.) των αντιπροσώπων του ΕΥ.Κ., αποτελείται δε από 36 άρθρα, θα ισχύσει δε μόλις εγκριθεί από το Πολ. Πρωτοδικείο Καστοριάς και καταχωρηθεί νόμιμα στο σχετικό βιβλίο Σωματείων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ